عبارت را در

رسول خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - درباره ی كسی كه فال بد بزند چه فرمود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ليسَ مِنّا مَن تَطَيَّرَ أو تُطُيِّرَ لَهُ، أو تَكَهَّنَ أو تُكُهِّنَ لَهُ، أو سَحَرَ أو سُحِرَ لَهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از ما نيست كسى كه فال بد زند ، يا برايش فال بد زده شود (به فال بد ديگران نسبت به خود اعتقاد داشته‏باشد) ، پيشگويى كند يا برايش پيشگويى شود ، جادو كند يا برايش جادو شود (به پيشگو و جادوگر مراجعه كند) .