عبارت را در

شنونده ی غیبت چه گناهی دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

السامِعُ لِلغِيبهِ‏كالمُغتابِ .

امام على عليه‏السلام :

شنونده غيبت ، مانند غيبت كننده است .