عبارت را در

غصب زمین دیگران چه عقابی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن غَصَبَ رَجُلاً أرضا ظُلما لَقِيَ اللّه‏َ تعالى وهُو علَيهِ غَضبانُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس زمين كسى را به ناحقّ غصب كند ، خداوند متعال را ديدار كند در حالى كه بر او خشمگين است .