عبارت را در

ذخیره كردن عیوب دیگران برای به رخ كشیدن آن در آینده چه پیامدی دارد؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

أبعَدُ ما يَكونُ العَبدُ مِنَ اللّه أن يَكونَ الرَّجُلُ يُواخي الرَّجُلَ وهُوَ يَحفَظُ (علَيهِ) زَلاّتِهِ لِيُعَيِّرَهُ بِها يَوما ما .

امام صادق عليه‏السلام :

دورترين بنده از خدا ، آن كسى است كه با شخصى طرح دوستى افكند و لغزشهاى او را نگه دارد ، تا روزى به واسطه آنها او را سرزنش كند .