عبارت را در

ندیدن عیوب دیگران، نشانه ی چیست؟

عنه عليه‏السلام :

أعقَلُ النّاسِ مَن كانَ بِعَيبهِ بَصيرا ، وعَن عَيبِ غَيرِهِ ضَريرا .

امام على عليه‏السلام :

خردمندترين مردم ، كسى است كه بيناى عيب خود باشد و كور عيب ديگران .