عبارت را در

داشتن ظاهر نیك و باطن بد چه اشكالی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

ما أقبَحَ بالإنسانِ‏ظاهِرا مُوافِقا ، وباطِنا مُنافِقا !

امام على عليه‏السلام :

چه زشــت است كه انسان ظاهـرى مـوافـق داشته باشد و باطنى منافق !.