عبارت را در

چه چیزی مانع خود پسندی می شود؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

سُدَّ سَبيلَ العُجبِ‏بِمَعرِفةِ النَّفسِ .

امام باقر عليه‏السلام :

راه خودپسندى را با خودشناسى ببند .