عبارت را در

ظلم بر چند گونه است؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

ألا وإنَّ الظُّلمَ ثلاثةٌ :فَظُلمٌ لا يُغفَرُ ، وظُلمٌ لا يُترَكُ ، وظُلمٌ مَغفورٌ لا يُطلَبُ ، فأمّا الظُّلمُ الذي لا يُغفَرُ فالشِّركُ بِاللّه ... وأمّا الظُّلمُ الذي يُغفَرُ فَظُلمُ العَبدِ نفسَهُ عندَ بعضِ الهَناتِ ، وأمّا الظُّلمُ الذي لا يُترَكُ فظُلمُ العِبادِ بَعضِهِم بَعضا .

امام على عليه‏السلام :

بدانيد كه ظلم بر سه گونه است : ظلمى كه هرگز بخشيده نمى‏شود ، ظلمى كه بازخواست مى‏شود و ظلمى كه بخشوده مى‏شود و بازخواست نمى‏گردد . امّا ظلمى كه هرگز بخشيده نمى‏شود ، شرك ورزيدن به خداست ... اما ظلمى كه بخشوده مى‏شود ، ستمى است كه بنده با ارتكاب بعضى گناهان كوچك به خود روا مى‏دارد و امّا ظلمى كه بازخواست خواهد شد ، ستم بندگان به يكديگر است .