عبارت را در

طمع (در مال) با دانشمندان چه می كند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الطَّمَعُ يُذهِبُ الحِكمَةَ مِن قُلوبِ العُلَماءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

طمع ، حكمت را از دل دانشمندان مى‏برد .