عبارت را در

ترك كردن شرابخواری برای غیر خدا چه پاداشی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن تَرَكَ الخَمرَ لغَيرِ اللّه سَقاهُ اللّه‏ُ مِن الرَّحيقِ الَمخْتومِ ، فقالَ عليٌّ عليه‏السلام : لغَيرِ اللّه ؟! قالَ : نَعَم واللّه ، صِيانَةً لنفسهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه براى غير خدا (هم كه شده) شرابخوارى را رها كند ، خداوند او را از شراب خالص و مُهر شده بنوشاند . على عليه‏السلامعرض كرد : براى غير خدا ؟ فرمود : آرى ، به خدا قسم ؛ براى حفظ (سلامتى) خويش .