عبارت را در

سعایت كردن از هم كیشان در نزد حاكمان جور چه كیفری در آخرت دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن سَعى بأخيهِ إلى سُلطانٍ أحبَطَ اللّه‏ُ تعالى عَمَلَهُ كُلَّهُ ، وإن وَصَلَ إلَيهِ مَكروهٌ أو أذىً جَعَلَهُ اللّه‏ُ تعالى مَع هامانَ في درَجَةٍ في النّارِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كه از برادر خود نزد سلطان سعايت كند ، خداوند متعال همه اعمال او را بر باد دهد و اگر به شخصى كه از او سعايت كرده است ناراحتى يا گزندى رسد ، خداوند متعال سعايت كننده را با هامان (وزير فرعون) در يك درجه از آتش قرار دهد .