عبارت را در

در خصوص رشوه چه كسانی لعنت شده اند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لَعَنَ اللّه‏ُ الراشيَ والمُرتَشِيَ والرائشَ الذي يَمشِي بَينَهُما .

پيامبرخدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خدا لعنت كند رشوه دهنده و رشوه گيرنده و واسطه ميان آن دو را .