عبارت را در

دوری كردن از دشمنی با مردم از توصیه های كیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما عَهِدَ إلَيَّ جَبرَئيلُ عليه‏السلام في شَيءٍ ما عَهِدَ إلَيَّ في مُعاداةِ الرِّجالِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

جبرئيل عليه‏السلام درباره هيچ چيز به اندازه دورى كردن از دشمنى با مردم ، به من سفارش نكرد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما نُهِيتُ عن شَيءٍ بَعدَ عِبادَةِ الأوثانِ ما نُهِيتُ عَن مُلاحاةِ الرِّجالِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

من بعد از نهى شدن از بت‏پرستى ، از چيزى به اندازه كشمكش كردن با مردم نهى نشدم .