عبارت را در

دروغگو با دروغ خود چه چیزهایی بر ضد خود فراهم می كند؟

عنه عليه‏السلام :

يَكتَسِبُ الكاذِبُ بكِذبهِ ثلاثا : سَخَطَ اللّه علَيهِ ، واستِهانَةَ الناسِ بهِ ، ومَقتَ الملائكةِ لَهُ .

امام على عليه‏السلام :

دروغگوبا دروغگويىِ خود سه چيز به دست مى‏آورد : خشم خدا را نسبت به خود ، نگاه تحقيرآميز مردم را نسبت به خود و دشمنى فرشتگان را نسبت به خود .