عبارت را در

آیا دروغ گفتن برای خنداندن دیگران اشكال دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

وَيلٌ للذي يُحَدِّثُ فَيكذِبُ ليُضحِكَ بهِ القَومَ ، وَيلٌ لَهُ ، وَيلٌ لَهُ !

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

واى بر كسى كه براى خنداندن مردم دروغ بگويد ، واى بر او ، واى بر او .