عبارت را در

از موارد خیانت چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إفْشاءُ سِرِّ أخيكَ خِيانَةٌ ، فاجتَنِبْ ذلكَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فاش‏كردن راز برادر دينى خيانت است ؛ پس ، از اين كار دورى كن .