عبارت را در

چه كسی نباید تهمت زننده را سرزنش كند؟

عنه عليه‏السلام :

مَن وَقَفَ نَفسَهُ مَوقِفَ التُّهْمةِ فلا يلُومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظّنَّ .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه خود را در معرض تهمت قرار دهد ، نبايد كسى را كه به او گمان بد برد ، سرزنش كند .