عبارت را در

انتقام گیری را به چه كسی واگذار كنیم؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

إنّ في التَّوراةِ مَكتوباً : يابنَ آدمَ ... إذا ظُلِمتَ بِمَظلِمَةٍ فارضَ بِانتِصاري لَكَ ؛ فإنَّ انتِصاري لَكَ خَيرٌ مِن انتِصارِكَ لِنفَسِكَ .

امام صادق عليه‏السلام :

در تورات نگاشته شده‏است: اى آدمى‏زاده، هر گاه به تو ستمى شد ، به انتقامى كه من برايت بگيرم رضايت ده ؛ زيرا من بهتر از تو برايت انتقام مى‏گيرم .