عبارت را در

برخورد نابخردانه را نابخردانه جواب دادن نشانه ی چیست؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

مَن كافَأ السَّفيهَ‏بِالسَّفَهِ فقَد رَضِيَ بِما اُتيَ إلَيهِ حَيثُ احتَذى مِثالَهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

هر كـس (رفتار) شـخص نـابخرد (نسبـت به خود) را با نابخردى تلافى كند، به رفتارى كه (از جانب نابخرد) با او شده رضايت داده‏است ؛ زيرا از نمونه او پيروى كرده‏است .