عبارت را در

بدی را به نیكی پاداش دادن نشانه ی چیست؟

عنه عليه‏السلام :

مِن كَمالِ الإيمانِ مُكافاةُ المُسيءِ بِالإحسانِ .

امام على عليه‏السلام :

از (نشانه‏هاى) كمال ايمان اين‏است كه بدى‏كننده را، به نيكى پاداش دهى.