عبارت را در

با پيرشدن چه چيزهايي در آدمي جوان مي شود؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الشَّيخُ شابٌّ على حُبِّ أنيسٍ ، وطُولِ حَياةٍ ، وكَثرَةِ مالٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

پير ، در برابر محبّت همدم و عمر دراز و مال بسيار ، جوان است .