عبارت را در

جبران كار بد چگونه ممكن است؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا عَمِلتَ سيّئةً فَاعمَلْ‏حَسَنةً تَمْحوها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر گاه كار بدى كردى ، كار خوبى انجام بده ، تا آن بدى را پاك كند .