عبارت را در

چگونه گناه، پرده ی مؤمن را می درد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

لِلمؤمنِ اثنانِ وسَبعونَ‏ستراً ، فإذا أذنَبَ ذنباً انهَتَكَ عَنهُ سِترٌ ، فإن تابَ رَدَّهُ اللّه‏ُ إلَيهِ وسَبعةً مَعهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مؤمن را هفتاد و دو پرده است و چون گناهى كند يك پرده دريده شود و اگر توبه كرد خداوند آن پرده را با هفت پرده ديگر به او باز گرداند .