عبارت را در

ابلیس به انجام چه گناهانی در میان آدمیان خشنود است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ إبليسَ رَضِيَ مِنكُم بالُمحَقَّراتِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

همانا ابليس به گناهان كوچك شما خشنود است.