عبارت را در

عیب پوشی چه بهره ی اخروی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن عَلِمَ مِن أخيهِ سَيِّئَةً فسَتَرَها ، سَتَرَ اللّه‏ُ علَيهِ يَومَ القِيامَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كه از بـرادر خـود گـناهى بداند و آن را بپوشاند ، خداوند در روز قيامت گناهان او را بپوشاند .