عبارت را در

افزايش همسر دوستی، نشانه ی چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلَّما ازدادَ العَبدُ إيمانا ازدادَ حُبّا للنِّساءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر چه ايمان بنده بيشتر شود ، زن دوستى او فزونتر مى‏شود .