عبارت را در

از نشانه های سستی یقین چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ مِن ضَعفِ اليَقينِ أن‏تُرضِيَ النّاسَ بِسَخَطِ اللّه تـعالى ، و أن تَحمَدَهُم عـلى رِزقِ اللّه تـعالى ، وأن تَـذُمَّهُم على ما لَم يُؤتِكَ اللّه‏ُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از سستى يقين است كه با به خشم آوردن خداوند متعال ، مردم را خشنود گردانى و براى روزيى كه خداوند متعال به تو داده است آنان را مدح و ثنا گويى و براى آنچه كه خداوند به تو نداده‏است ، مردم را مذمت كنى .