عبارت را در

همت چه نسبتی با غیرت دارد؟

عنه عليه‏السلام :

على قَدرِ الهِمَّةِ تَكونُ الحَمِيَّةُ .

امام على عليه‏السلام :

غـيرت (داشتن از زشتى‏ها) بـه اندازه همّت است .