عبارت را در

وقار داشتن چه نتیجه ای دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن تَوَقَّرَ وَقُرَ .

امام على عليه‏السلام :

هركه با وقار باشد احترام شود.