عبارت را در

مسلمانان به چه قراردادهایی باید پایبند باشند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

المُسلِمونَ عِندَ شُروطِهِم فيما اُحِلَّ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مـسلمانان بـه شـروط حلال و رواى خود ، پايبندند .