عبارت را در

خیرخواهی از چه كسی محال است؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

النَّصيحَةُ مِن الحاسِدِ مُحالٌ .

امام‏صادق عليه‏السلام :

خيرخواهى (و ارشاد) از حسود محال است .