عبارت را در

خیرخواهی برای مردم چه اجر اخروی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ أعظَمَ النّاسِ مَنزِلَةً عِندَ اللّه يَومَ القِيامَةِ أمشاهُم في أرضِهِ بالنَّصيحَةِ لِخَلقِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بـا منزلت‏ترين مـردم نـزد خـداوند در روز قيامت ، كسى است كه در راه خيرخواهى براى خلق او بيش از ديگران قدم بر دارد .