عبارت را در

فهمیدن پندهای زمانه چه پیامدی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن فَهِمَ مَواعِظَ الزَّمانِ لَم‏يَسكُنْ إلى حُسنِ الظَّنِّ بالأيّام .

امام على عليه‏السلام :

هركه پندهاى زمانه را بفهمد ، به روزگار خوشبين نباشد .