عبارت را در

خداوند بنده ای را كه دوست دارد چگونه موعظه می كند؟

عنه عليه‏السلام :

إذا أحَبَّ اللّه‏ُ عَبدا وعَظَهُ بالعِبَرِ .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه خداوند بنده‏اى را دوست بدارد ، او را با عبرت‏ها پند دهد .