عبارت را در

یكی از موعظه گرهای مهم چیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كَفى بالمَوتِ واعِظا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مرگ براى اندرز گرفتن بس است .