عبارت را در

در مدارا چه چیزهایی نهفته است؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ في الرِّفقِ الزِّيادَةَ والبَرَكَةَ ، ومَن يُحرَمِ الرِّفقَ يُحرَمِ الخَيرَ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

همانا در نرمى ، فزونى و بركت است و كسى كه از نرمى محروم باشد ، از خير محروم شود .