عبارت را در

مدارا كردن نشانه ی چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أعقَلُ الناسِ أشَدُّهُم مُداراةً للناسِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خردمندترين مــردم با مداراترين آنها با مردم است .