عبارت را در

نرمی در خانواده، نشانه ی چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا أرادَ اللّه‏ُ بأهلِ بيتٍ خَيرا أدخَلَ علَيهِم بابَ رِفقٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هرگاه‏خداوند خير خانواده‏اى را بخواهد باب نرمى را به روى آنان بگشايد .