عبارت را در

نقش فرزندان در زندگي چيست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أولادُنا أكبادُنا ، صُغَراؤهُم اُمَراؤنا، وكُبَراؤهُم أعداؤنا ، فإن عاشُوا فتَنُونا ، وإن ماتُوا أحزَنُونا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فـرزندان مـا جگر گوشه‏هاى مـا هـستند ، خردسالانشان فرمانروايان ما هستند و بزرگترهايشان دشمنان ما ، اگر زنده باشند بلاى جان ما هستند و اگر بميرند ، باعث غم و اندوه ما مى‏شوند .