عبارت را در

غیرتمند چه گناهی را هرگز انجام نمی دهد؟

عنه عليه‏السلام :

ما زَنى غَيورٌ قطُّ .

امام على عليه‏السلام :

غيرتمند هرگز زنا نكند .