عبارت را در

چه چيزي از فراواني خرد، خبر مي دهد؟

عنه عليه‏السلام :

كَثرَةُ الصَّوابِ تُنبِئُ عَن وُفورِ العَقلِ .

امام على عليه‏السلام :

فراوانى كار درست ، از فراوانى خرد خبر مى‏دهد .