عبارت را در

خردمندترين مردم كيست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أعقَلُ النّاسِ أشَدُّهُم مُداراةً لِلنّاسِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خردمندترين مردم ، مدارا كننده‏ترين آنهاست با مردم .