عبارت را در

پاك داشتن چه اعضایی، برترین عبادت است؟

الإمامُ الباقرُ عليه‏السلام :

ما عُبِدَ اللّه‏ُ بِشَيءٍأفضَلَ مِن عِفَّةِ بَطنٍ وفَرجٍ .

امام باقر عليه‏السلام :

خداوند به چيزى برتر از پاك نگهداشتن شكم و شرمگاه ، عبادت نشده‏است .