عبارت را در

پاكدامنی چه نسبتی با خوبیها دارد؟

عنه عليه‏السلام :

العِفَّةُ رَأسُ كُلِّ خَيرٍ .

امام على عليه‏السلام :

عفّت ، سرآمد هر خوبى است .