عبارت را در

عبرت گرفتن از عمر چه نتيجه اي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

لَوِ اعتَبَرتَ بِما أضَعتَ مِن ماضي عُمرِكَ لَحَفِظتَ ما بَقِيَ .

امام على عليه‏السلام :

اگر از عمر گذشته خود - كه تلف كرده‏اى - عبرت گيرى ، بى‏گمان باقيمانده عمرت را پاس دارى .