عبارت را در

عافیت چه جایگاهی در میان نعمتها دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

سَلُوا اللّه‏َ المُعافاةَ ؛ فإنَّهُ لَم يُؤتَ أحَدٌ بَعدَ اليَقينِ خَيرا مِنَ المُعافاةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از خداوند عافيت طلب كنيد ؛ زيرا بعد از (نعمتِ) يقين ، نعمتى بهتر از عافيت به كسى داده نشده‏است .