عبارت را در

با صبر چه چیزی انتظار می رود؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بِالصَّبرِ يُتَوَقَّعُ الفَرَجُ ،ومَن يُدمِنْ قَرعَ البابِ يَلِجْ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

با صبر ، انتظار گشايش مى‏رود و كسى كه پيوسته درى را بكوبد (عاقبت) آن در به رويش باز مى‏شود .