عبارت را در

آيا خوش گمان بودن به خداوند متعال، سودي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

حُسنُ الظَّنِّ باللّه مِن عِبادَةِ اللّهتعالى .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خوش‏گمانى به خداوند ، از عبادت خداوند متعال است .