عبارت را در

خدا شناسی چه نقشی در كامل شدن معرفت دارد؟

امير المؤمنين عليٌّ عليه‏السلام :

مَن عَرَفَ اللّه‏َ كَمُلَت مَعرِفتُهُ .

امام على عليه‏السلام :

هركه‏خدا را شناخت ، معرفتش كامل گشت .