عبارت را در

خوش اخلاقی نیمی از چیست؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

حُسنُ‏الخُلقِ‏نِصْفُ‏الدِّينِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خوى نيكو، نصف دين است.